Výrok rozhodnutia :

Diners Club CS, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-295-553 k č.sp.: NBS1-000-061-622

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Diners Club CS, s.r.o., so sídlom Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 35 757 086, podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predchádzajúci súhlas na vymenovanie Thomasa Raubera-Cattarozziho, za člena dozornej rady platobnej inštitúcie.