Výrok rozhodnutia :

Across Funding, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-011-924 k č.sp.: NBS1-000-003-960

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods.1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Across Funding, a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 50 514 580, podľa ustanovenia § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch
prospekt cenného papiera vypracovaný ako jeden dokument dňa 1.12.2016 pre dlhopisy Across Funding, a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 50 514 580 s názvom „Dlhopisy Across Funding 1“ s prideleným kódom ISIN : SK4120012147 v najvyššej sume menovitých hodnôt
12 000 000 Eur s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 100 Eur, s dátumom vydania dňa 10.10.2016 a so splatnosťou dňa 10.10.2020. Prospekt cenného papiera zo dňa 1.12.2016 je prílohou tohto rozhodnutia.