Výrok rozhodnutia :

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-204-891 k č.sp.: NBS1-000-043-554

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu (ďalej len „Národná banka Slovenska“ alebo „útvar dohľadu“) príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. q) zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“) spoločnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, so sídlom Radlická 333/150, 15057 Praha 5, Česká republika, IČO: 256 77 888 predchádzajúci súhlas na zlúčenie otvoreného podielového fondu s názvom ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Dlhopisový o.p.f. (ďalej len „zanikajúci fond“) do otvoreného podielového fondu s názvom ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Privátny o.p.f. (ďalej len „nástupnícky fond“) spravovaných zahraničnou správcovskou spoločnosťou ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost. Depozitárom zanikajúceho fondu aj nástupníckeho fondu je spoločnosť Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140. Národná banka Slovenska v zmysle ustanovenia § 180 ods. 10 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní schvaľuje zmenu štatútu nástupníckeho fondu v článku 1 odsek 3; odseky 3 a 4 sa prečíslovávajú na odseky 4 a 5 a v článku 12 odsek 2 až 4. Štatút nástupníckeho fondu v znení zo dňa 31. októbra 2019 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Podľa ustanovenia § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zlúčenie zanikajúceho fondu s nástupníckym fondom lehotu 6 mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.