Výrok rozhodnutia :

OTP Banka Slovensko, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-202-409 k č.sp.: NBS1-000-043-619

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje OTP Banke Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 92 ods. 9 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie informácií chránených bankovým tajomstvom spoločnosti Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka, so sídlom Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, IČO: 36 861 391, ako osobe, ktorá vypracúva podklady potrebné na rozhodnutie o uzavretí zmluvy súvisiacej s predajom podielu na základnom imaní banky najmenej 33%.