Výrok rozhodnutia :

POFIS s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-960/2016-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z.
o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti POFIS s.r.o., so sídlom: Slovenská 69, 080 01 Prešov, IČO: 35 823 321 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-7702-1/2012 zo dňa 1. augusta 2012 tak, že ho zužuje o sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.

Spoločnosť POFIS s.r.o., so sídlom: Slovenská 69, 080 01 Prešov, IČO: 35 823 321 je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.