Výrok rozhodnutia : 24-pay s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z. 100-000-046-394 k č.sp. NBS1-000-012-584

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje spoločnosti 24-pay s.r.o., so sídlom Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 44 002 602 (ďalej len „účastník konania" alebo „platobná inštitúcia"), predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách") na voľbu Ing. Evy Šmehylovej za člena dozornej rady platobnej inštitúcie.