Výrok rozhodnutia :

PARTNERS ASSET MAMAGEMENT, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-312-824 k č.sp.: NBS1-000-065-517

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona
č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o kolektívnom investovaní), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní správcovskej spoločnosti PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.,
so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 068 351
na voľbu osoby Ing. Andrea Halmová, dátum narodenia xx.xx.xxxx, trvale bytom Ševčenkova 1072/20, 851 01 Bratislava navrhovanej za člena predstavenstva správcovskej spoločnosti PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.
Podľa ustanovenia § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. na voľbu člena predstavenstva lehotu 6 mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.