Výrok rozhodnutia : Tatrabanka, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-2598/2013-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti „Tatra banka, akciová spoločnosť", Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930   podľa § 124 ods. 2 zákona  č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov  v spojení s § 125 ods. 2  zákona  č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov:

1. Opis cenných papierov zo dňa 26.2.2013 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy s názvom „Hypotekárny záložný list TB 70 Fix 14/11/2014" s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008863 séria 01, v celkovej sume menovitých hodnôt hypotekárnych záložných listov 40.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 10.000,- eur, s dátumom vydania  dňa 14.11.2012 a so splatnosťou dňa 14.11.2014. 
2. Súhrnný dokument zo dňa 26.2.2013, ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 9.8.2012, schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-8558-1/2012 zo dňa 21.8.2012, v znení Opisu cenných papierov zo dňa 12.9.2012 schváleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č.  ODT-9713-1/2012 zo dňa 21.9.2012, v znení Opisu cenných papierov zo dňa 4.10.2012 schváleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č.  ODT-10522-1/2012 zo dňa 17.10.2012 a  v znení Opisu cenných papierov zo dňa 7.12.2012 schváleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-12849/2012-1 zo dňa 12.12.2012 budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov.
 
Opis cenných  papierov  zo dňa  26.2.2013 a Súhrnný dokument  zo  dňa 26.2.2013  sú prílohou tohto rozhodnutia.