Výrok rozhodnutia :

Slovak Telekom, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-200-079 k č.sp.: NBS1-000-042-679

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 79a ods. 10 v spojení s ustanovením § 66 ods. 1 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na ustanovenie Ing. Pavla Hadrbolca za vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly.