Výrok rozhodnutia : ZFP akadémia, a.s.

Číslo rozhodnutia : NBS1-000-054-325

Banková rada Národnej banky Slovenska ako druhostupňový orgán príslušný podľa § 32 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon o dohľade nad finančným trhom“ alebo „zákon o dohľade“ alebo „zákon č. 747/2004 Z. z.“) uskutočnila druhostupňové konanie podľa tretej časti (§ 12 až § 34a) zákona o dohľade nad finančným trhom o rozklade zo dňa 2. 9. 2020, doručenom Národnej banke Slovenska (ďalej tiež len „NBS“) dňa 2. 9. 2020, ktorý podala spoločnosť ZFP Akadémia, a. s.. [IČO: 36847372, so sídlom: Námestie mieru 4, 908 51 Holíč, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10631/T; ďalej tiež len „účastníčka konania“] prostredníctvom právnej zástupkyne spoločnosti Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners  s.r.o. [IČO: 47239921, so sídlom Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 82481/B], proti prvostupňovému rozhodnutiu Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom, č. sp. NBS1‑000‑042‑821, č. z. 100-000-246-152 zo dňa 17. 8. 2020 (ďalej tiež len „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, Odbor dohľadu nad kapitálovým trhom, spoločnosti ZFP Akadémia, a. s., uložila podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstvo a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len „zákon č. 186/2009 Z. z.“) pokutu vo výške 20.000,- eur (slovom: dvadsaťtisíc eur) na základe zistených nedostatkov v činnosti účastníčky konania dohľadom na mieste vykonanom v sídle účastníčky konania od 12. 6. 2017 do 22. 6. 2017, ktorými boli porušené ustanovenia zákona č. 186/2009 Z. z. v znení platnom a účinnom v čase vzniku nedostatkov, pričom takto

 

r o z h o d l a :

 

I. Banková rada Národnej banky Slovenska podľa § 32 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení účinných právnych predpisov  m e n í prvostupňové rozhodnutie Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom č. sp. NBS1-000-042-821, č. z. 100-000-246-152 zo dňa 17. 8. 2020 takto:

Národná banka Slovenska podľa § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability (ďalej aj „Národná banka Slovenska“ alebo „útvar dohľadu“), príslušný  na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004  Z. z.  o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“)

 

u k l a d á

 

podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov spoločnosti ZFP akadémia, a.s., Námestie mieru 4, 908 51 Holíč, IČO: 36 847 372, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10631/T, pokutu vo výške 15 000 eur (slovom pätnásťtisíc eur) na základe zistení nedostatkov v činnosti spoločnosti ZFP akadémia, a.s. dohľadom na mieste vykonanom v sídle spoločnosti ZFP akadémia, a.s., od 12.06.2017 do 22.06.2017 na základe písomného poverenia Národnej banky Slovenska č. NBS1‑000‑010-631 zo dňa 03.05.2017, ktorými boli porušené ustanovenia zákona č. 186/2009 Z. z. znení neskorších predpisov účinných v čase vzniku jednotlivých nedostatkov a porušení všeobecne záväzného právneho predpisu na jeho vykonanie, a to tým, že

I. v období od 4. 12. 2014 do 19. 3. 2017 jedenásti podriadení finanční agenti, s ktorými mala spoločnosť ZFP akadémia, a.s. uzatvorenú zmluvu o finančnom sprostredkovaní, nesplnili zákonnú povinnosť absolvovať najmenej každé štyri roky overenie odbornej spôsobilosti a osobitné finančné vzdelávanie, pričom

a)  traja podriadení finanční agenti nevykonali odbornú skúšku pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v zákonom stanovenej štvorročnej lehote, a to konkrétne

- xxx, v sektore poistenia alebo zaistenia v lehote do 16. 3.  2017,

- xxx,  v sektore kapitálového trhu v lehote do 19. 3. 2017,

- xxx, v sektore poistenia alebo zaistenia v lehote do 12. 9. 2016,

pričom spoločnosť ZFP akadémia, a.s.  v týchto prípadoch bez zbytočného odkladu nepodala návrh na zrušenie zápisu uvedených podriadených finančných agentov v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov (ďalej len "register"), čím spoločnosť   ZFP akadémia, a. s. porušila ustanovenie § 29 ods. 1 a 2 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z. v spojení s ustanoveniami § 16 ods. 3, § 21 ods. 3 písm. b) bod 1., 2. a 3., ods. 5 a ods. 11 písm. d) a § 22 ods. 2 druhá veta zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z.;

a

b) štyria podriadení finanční agenti neabsolvovali osobitné finančné vzdelávanie pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti najmenej každé štyri roky,  a to konkrétne

- xxx, v sektore poistenia alebo zaistenia v lehote do 4. 12. 2014, v sektore kapitálového trhu v lehote do 6. 12. 2014, v sektore prijímania vkladov v lehote do 18. 12. 2014 a v sektore poskytovania úverov v lehote do 23. 1. 2015;

- xxx, v sektore poistenia alebo zaistenia v lehote do 4. 12. 2014 a v sektore kapitálového trhu v lehote do 6. 12. 2014;

- xxx, v sektore prijímanie vkladov v lehote do 8. 1. 2015 a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov v lehote do 12. 2. 2015;

- xxx v sektore poistenia a zaistenia v lehote do 6. 2. 2015,

čím spoločnosť ZFP akadémia, a. s. porušila ustanovenie § 29 ods. 1 a 2 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z. v spojení s ustanoveniami § 21 ods. 3 písm. b) bod 1., 2. a 3., ods. 5 a ods. 11 písm. c) a § 22 ods. 2 druhá veta zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.;

a

c) jeden podriadený finančný agent, xxx, neabsolvoval osobitné finančné vzdelávanie pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti najmenej každé štyri roky a ani neskôr, a to v sektore kapitálového trhu v lehote do 6. 12. 2014, prijímania vkladov v lehote do 18. 12. 2014 a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov v lehote do 23. 1. 2015, pričom spoločnosť ZFP akadémia, a. s., v tomto prípade bez zbytočného odkladu nepodala návrh na zmenu zápisu uvedeného podriadeného finančného agenta v registri, čím spoločnosť ZFP akadémia, a. s., porušila ustanovenie § 29 ods. 1 a 2 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z. v spojení s ustanoveniami § 15 ods. 1, § 21 ods. 3 písm. b) bod 1., 2. a 3., ods. 5 a ods. 11 písm. c) a § 22 ods. 2 druhá veta zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.;

a

d) jeden podriadený finančný agent, xxx,  neabsolvoval osobitné finančné vzdelávanie pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia najmenej každé štyri roky v lehote do 30. 4. 2015 a súčasne nevykonal odbornú skúšku pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore kapitálového trhu najmenej každé štyri roky v lehote do 4. 12. 2016 a ani neskôr a neabsolvoval osobitné finančné vzdelávanie pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektoroch prijímania vkladov v lehote do 19. 2. 2015 a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, najmenej každé štyri roky v lehote do 12. 2. 2015  a ani neskôr pričom spoločnosť ZFP akadémia, a. s. v tomto prípade bez zbytočného odkladu nepodala návrh na zmenu zápisu uvedeného podriadeného finančného agenta v registri, čím spoločnosť ZFP akadémia, a. s. porušila ustanovenie § 29 ods. 1 a 2 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z. v spojení s ustanoveniami § 15 ods. 1, § 21 ods. 3 písm. b) bod 1., 2. a 3., ods. 5 a ods. 11 písm. c) a d) a § 22 ods. 2 druhá veta zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z.;

a

e) jeden podriadený finančný agent, xxx, nevykonal odbornú skúšku pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poskytovania úverov v lehote do 9. 8. 2015 a zároveň neabsolvoval osobitné finančné vzdelávanie pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poskytovania úverov najmenej každé štyri roky v lehote do 17. 7. 2015, čím spoločnosť ZFP akadémia, a. s. porušila ustanovenie § 29 ods. 1 a 2 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z. v spojení s ustanoveniami § 21 ods. 3 písm. b) bod 1., 2. a 3., ods. 5 a ods. 11 písm. c) a d) a § 22 ods. 2 druhá veta zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 117/2015 Z. z.;

a

f) jeden podriadený finančný agent, xxx, neabsolvoval osobitné finančné vzdelávanie pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti najmenej každé štyri roky v sektore prijímania vkladov v lehote do 21. 8. 2015 a ani neskôr, v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov v lehote do 17. 7. 2015  a ani neskôr, pričom spoločnosť ZFP akadémia, a. s. v tomto prípade bez zbytočného odkladu nepodala návrh na zmenu zápisu uvedeného podriadeného finančného agenta v registri, čím spoločnosť ZFP akadémia, a. s. porušila ustanovenie § 29 ods. 1 a 2 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z. v spojení s ustanoveniami § 15 ods. 1, § 21 ods. 3 písm. b) bod 1., 2. a 3., ods. 5 a ods. 11 písm. c) a § 22 ods. 2 druhá veta zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 117/2015 Z. z.;

 

II. spoločnosť ZFP akadémia, a.s. ako navrhovateľka u dvoch podriadených finančných agentov s ktorými mala uzatvorenú zmluvu o finančnom sprostredkovaní, nemala preukázané splnenie požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti, a to konkrétne

a) u podriadeného finančného agenta xxx, ku dňu podania návrhu na jeho zápis do registra, t.j. ku dňu 7. 5. 2014, v sektoroch doplnkového dôchodkového sporenia a starobného dôchodkového sporenia, keďže tento podriadený finančný agent nepredložil spoločnosti ZFP akadémia, a.s., ako navrhovateľke ku dňu podania návrhu na jeho zápis do registra osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti a potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti, čím spoločnosť ZFP akadémia, a. s. porušila ustanovenie § 29 ods. 1 a 2 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z. v spojení s ustanoveniami § 21 ods. 3 písm. b) bod 2., ods. 5, ods. 10 písm. b) bod 1. a ods. 11 písm. c) a d) zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.;

a

b) pri podriadenej finančnej agentke, spoločnosti xxx,  ku dňu podania návrhu na jej zápis do registra, t.j. ku dňu 11. 1. 2016, podriadená finančná agentka nepredložila spoločnosti ZFP akadémia, a.s. ako navrhovateľke ku dňu podania návrhu na jej zápis do registra osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti a potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektoroch doplnkového dôchodkového sporenia a starobného dôchodkového sporenia,  čím spoločnosť ZFP akadémia, a. s. porušila ustanovenie § 29 ods. 1 a 2 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z. v spojení s ustanoveniami § 21 ods. 3 písm. b) bod 2., ods. 5, ods. 10 písm. b) bod 1. a ods. 11 písm. c) a d) zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 39/2015 Z. z. a zákona č. 437/2015 Z. z.;

 

III. spoločnosť ZFP akadémia, a.s. ako navrhovateľka u jedného podriadeného finančného agenta xxx, s ktorým mala uzatvorenú zmluvu o finančnom sprostredkovaní, nemala ku dňu podania návrhu na jeho zápis do registra, t.j. ku dňu 22. 3. 2017, v sektore poistenia alebo zaistenia preukázané splnenie požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti, keďže tento podriadený finančný agent nepredložil spoločnosti ZFP akadémia, a.s. ako navrhovateľke ku dňu podania návrhu na zápis do registra osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v uvedenom sektore, čím spoločnosť ZFP akadémia, a. s. porušila ustanovenie § 29 ods. 1 a 2 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z. v spojení s ustanoveniami § 21 ods. 3 písm. b) bod 1., 2., 3., ods. 5, ods. 10 písm. b) bod 1. a 3. a ods. 11 písm. d) zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z.;

 

IV. spoločnosť ZFP akadémia, a.s. ako navrhovateľka u dvoch podriadených finančných agentov, a to u spoločnosti xxx a u xxx, s ktorými mala spoločnosť ZFP akadémia, a. s.. uzatvorenú zmluvu o finančnom sprostredkovaní, nemala ku dňu podania návrhu na ich zápis do registra, t.j. ku dňu 20. 1. 2017 v prípade spoločnosti xxx a ku dňu 24. 10. 2016 v prípade xxx, preukázanú dôveryhodnosť spôsobom ustanoveným zákonom č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z., keďže títo podriadení finanční agenti predložili spoločnosti ZFP akadémia, a.s. ako navrhovateľke výpis z registra trestov starší ako tri mesiace, čím spoločnosť ZFP akadémia, a. s. porušila ustanovenie  § 29 ods. 1 a 2 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z. v spojení s ustanoveniami § 23 ods. 1 písm. a), ods. 4 písm. b), ods. 5 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z.;

 

V. spoločnosť ZFP akadémia, a.s. podala 9. 2. 2017 návrh na zápis spoločnosti xxx, ako podriadeného finančného agenta, ktorá je podnikom zahraničnej osoby xxx, do registra v sektore poistenia alebo zaistenia aj napriek tomu, že právnická osoba môže vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia na území Slovenskej republiky v postavení podriadeného finančného agenta len ak má sídlo alebo ústredie na území Slovenskej republiky, pričom xxx, nie je osobou so sídlom alebo ústredím na území Slovenskej republiky, a preto nemôže vykonávať finančné sprostredkovanie  v sektore poistenia alebo zaistenia ako podriadený finančný agent, čím spoločnosť ZFP akadémia, a. s.. porušila ustanovenie § 29 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z.  v spojení s ustanovením § 6 ods. 1 druhá veta a § 14 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z.;

 

VI. spoločnosť ZFP akadémia, a.s. v období od 2. 12. 2014 do 23. 3. 2017 poskytla v 29 prípadoch klientom v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania neoprávnene výhodu finančnej povahy v podobe finančnej odmeny (provízie), a to konkrétne

             a)           1.  klientovi xxx, v dôsledku uzatvorenia úverovej zmluvy č. xxx so spoločnosťou xxx, bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta xxx, reg. č. NBS: xxx zo stretnutia s klientom zo dňa 2. 12. 2014;

   2. klientovi xxx, v dôsledku uzatvorenia poistnej zmluvy č. xxx so spoločnosťou xxx, bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta xxx, reg. č. NBS: xxx, zo stretnutia s klientom zo dňa 1. 1. 2015;

3. klientovi xxx, v dôsledku uzatvorenia poistnej zmluvy č. xxx so spoločnosťou xxx, bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta xxx, reg. č. NBS: xxx, zo stretnutia s klientom zo dňa 18. 1. 2015;

4. klientke xxx, v dôsledku uzatvorenia úverovej zmluvy č. xxx so spoločnosťou  xxx, bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta xxx, reg. č. NBS: xxx, zo stretnutia s klientom zo dňa 27. 1. 2015;

5. klientke xxx, v dôsledku uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení č. xxx so spoločnosťou  xxx, bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta xxx, reg. č. NBS: xxx, zo stretnutia s klientom zo dňa 25. 3. 2015;

6. klientovi Ing. xxx, v dôsledku uzatvorenia úverovej zmluvy č. xxx so spoločnosťou  xxx, bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta xxx, reg. č. xxx, zo stretnutia s klientom zo dňa 31. 3. 2015;

7. klientovi xxx,  v dôsledku uzatvorenia úverovej zmluvy č. xxx so spoločnosťou  xxx, bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta xxx, reg. č. NBS: xxx, zo stretnutia s klientom zo dňa 31. 3. 2015;

8. klientovi xxx, v dôsledku uzatvorenia poistnej zmluvy č. xxx so spoločnosťou xxx, bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta  xxx, reg. č. NBS: xxx, zo stretnutia s klientom zo dňa 7. 4. 2015;

9. klientke xxx, v dôsledku uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení č. xxx so spoločnosťou  xxx, bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta xxx, reg. č. NBS: xxx, zo stretnutia s klientom zo dňa 22. 4. 2015;

10. klientovi xxx, v dôsledku uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení č. xxx so spoločnosťou  xxx, bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta xxx, reg. č. NBS: xxx, zo stretnutia s klientom zo dňa 23. 4. 2015;

11. klientovi xxx, v dôsledku uzatvorenia poistnej zmluvy č. xxx so spoločnosťou xxx., bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta xxx, reg. č. NBS: xxx, zo stretnutia s klientom zo dňa 23. 6. 2015;

čím spoločnosť ZFP akadémia, a.s. porušila ustanovenie § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z. v spojení s ustanoveniami § 28 ods. 1 a § 32 ods. 1 druhá veta zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.;    

a

b)    1. klientke xxx, v dôsledku uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení č. xxx so spoločnosťou  xxx, bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta xxx, reg. č. NBS: xxx, zo stretnutia s klientom zo dňa 8. 7. 2015;

2. klientke xxx, v dôsledku uzatvorenia poistnej zmluvy č. xxx so spoločnosťou xxx, bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta xxx, reg. č. NBS: xxx, zo stretnutia s klientom zo dňa 14. 8. 2015;

3. klientovi xxx, v dôsledku uzatvorenia zmluvy o obstaraní nákupu a predaja investičných nástrojov č. xxx so spoločnosťou xxx bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta xxx, reg. č. NBS: xxx, zo stretnutia s klientom zo dňa 8. 7. 2015;

4. klientke xxx, v dôsledku uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení č. xxx so spoločnosťou  xxx, bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta xxx, reg. č. NBS: xxx, zo stretnutia s klientom zo dňa 10. 8. 2015;

5. klientovi xxx, v dôsledku uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení č. xxx so spoločnosťou  xxx, bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta xxx, reg. č. NBS: xxx, zo stretnutia s klientom zo dňa 3. 9. 2015;

6. klientovi xxx, v dôsledku uzatvorenia zmluvy o obstaraní nákupu a predaja investičných nástrojov č. xxx so spoločnosťou xxx bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta xxx, reg. č. NBS: xxx, zo stretnutia s klientom zo dňa 10. 11. 2015;

7. klientke xxx, v dôsledku uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení č. xxx so spoločnosťou  xxx, bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta xxx, reg. č. NBS: xxx, zo stretnutia s klientom zo dňa 23. 11. 2015;

čím spoločnosť ZFP akadémia, a.s. porušila ustanovenie § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona č.  186/2009 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z. v spojení s ustanoveniami § 28 ods. 1 a § 32 ods. 1 druhá veta zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 117/2015 Z. z.;    

a

c)     klientovi xxx, v dôsledku uzatvorenia zmluvy o sprostredkovaní registrácie podielníka a vydaní podielových listov č. xxx so spoločnosťou  xxx, bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta xxx, reg. č. NBS: xxx, zo stretnutia s klientom zo dňa 9. 2. 2016, čím spoločnosť ZFP akadémia, a.s. porušila ustanovenie § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z. v spojení s ustanoveniami § 28 ods. 1 a § 32 ods. 1 druhá veta zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 39/2015 Z. z. a 437/2015 Z. z.;    

a

d)    1. klientovi xxx, v dôsledku uzatvorenia zmluvy o obstaraní nákupu a predaja investičných nástrojov č. xxx so spoločnosťou xxx bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta xxx, reg. č. NBS: xxx, zo stretnutia s klientom zo dňa 10. 8. 2016;

2. klientke xxx, v dôsledku uzatvorenia zmluvy o obstaraní nákupu a predaja investičných nástrojov č. xxx so spoločnosťou xxx bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta xxx, reg. č. NBS: xxx, zo stretnutia s klientom zo dňa 24. 8. 2016;

3. klientke xxx, v dôsledku uzatvorenia poistnej zmluvy č. xxx so spoločnosťou  xxx bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta xxx, zo stretnutia s klientom zo dňa 24. 9. 2016;

4. klientovi xxx, v dôsledku uzatvorenia poistnej zmluvy č. xxx so spoločnosťou  xxx, bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta - xxx, reg. č. NBS: xxx, zo stretnutia s klientom zo dňa 14. 10. 2016;

5. klientovi xxx, v dôsledku uzatvorenia poistnej zmluvy č. xxx so spoločnosťou  xxx, bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta xxx, reg. č. NBS: xxx, zo stretnutia s klientom zo dňa 13. 12. 2016;

6. klientovi xxx, v dôsledku uzatvorenia zmluvy č. xxx so spoločnosťou  xxx, bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta xxx, reg. č. NBS: xxx, zo stretnutia s klientom zo dňa 28. 12. 2016;

7. klientke xxx, v dôsledku uzatvorenia zmluvy o obstaraní nákupu a predaja investičných nástrojov č. xxx so spoločnosťou xxx bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta xxx, reg. č. NBS: xxx, zo stretnutia s klientom zo dňa 2. 1. 2017;

8. klientke xxx, v dôsledku uzatvorenia poistnej zmluvy č. xxx so spoločnosťou  xxx bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta xxx, reg. č. NBS: xxx, zo stretnutia s klientom zo dňa 4. 2. 2017;

9. klientke xxx, v dôsledku uzatvorenia zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení č. xxx so spoločnosťou  xxx., bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta xxx, reg. č. NBS: xxx, zo stretnutia s klientom zo dňa 9. 3. 2017;

10. klientovi xxx, v dôsledku uzatvorenia poistnej zmluvy č. xxx so spoločnosťou  xxx, bola poskytnutá odmena vo výške xxx % z bodovej hodnoty sprostredkovanej zmluvy v zmysle záznamu finančného agenta xxx, reg. č. NBS: xxx, zo stretnutia s klientom zo dňa 23. 3. 2017;

čím spoločnosť ZFP akadémia, a.s. porušila ustanovenie § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z. v spojení s ustanoveniami § 28 ods. 1 a § 32 ods. 1 druhá veta zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z.;

 

VII. dvaja podriadení finanční agenti, s ktorými mala spoločnosť ZFP akadémia, a.s. uzatvorenú zmluvu o finančnom sprostredkovaní, neoznámili v období od 18.01.2015 do 30.01.2017 v troch prípadoch neprofesionálnym klientom pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby názov alebo obchodné meno, resp. sídlo a právnu formu, a to konkrétne

a) podriadený finančný agent xxx, Záznam zo stretnutia s klientom všeobecná časť/sektor poistenia alebo zaistenia  zo dňa 18. 1. 2015, návrh zmluvy č. xxx zo dňa 18.01.2015, chýba údaj o sídle a právnej forme;

b)  podriadený finančný agent xxx, Záznam zo stretnutia s klientom všeobecná časť/sektor kapitálového trhu zo dňa 22. 6. 2015, zmluva č. xxx zo dňa 22. 6. 2015, je uvedený nesprávny údaj o podriadenom finančnom agentovi;

čím spoločnosť ZFP akadémia a.s. porušila ustanovenie § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z. v spojení s ustanoveniami § 33 ods. 4 písm. a), a ods. 9 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.,

a

c) podriadený finančný agent xxx, Záznam zo stretnutia s klientom všeobecná časť/sektor poistenia alebo zistenia zo dňa 30. 1. 2017, zmluva č. xxx zo dňa 30.01.2017, chýba údaj o sídle a právnej forme,  čím spoločnosť ZFP akadémia a.s. porušila ustanovenie § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z. v spojení s ustanoveniami § 33 ods. 4 písm. a), a ods. 9 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č . 125/2016 Z. z.;

 

VIII. šiesti podriadení finanční agenti, s ktorými mala spoločnosť ZFP akadémia, a.s. uzatvorenú zmluvu o finančnom sprostredkovaní, neoznámili v období od 27.01.2015 do 13.09.2016 v ôsmich prípadoch neprofesionálnym klientom pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby trvalý pobyt alebo miesto podnikania, keďže v Záznamoch finančného agenta zo stretnutia s klientom  takéto informácie chýbali, resp. neboli úplné, presné a nezavádzajúce, a to konkrétne

a) podriadený finančný agent xxx, Záznam zo stretnutia s klientom všeobecná časť/sektor poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov zo dňa 27. 1. 2015, odovzdávací protokol k zmluve č. xxx zo dňa 27. 1. 2015;

b) podriadený finančný agent xxx, Záznam zo stretnutia s klientom všeobecná časť/sektor prijímania vkladov zo dňa 27. 1. 2015, zmluva č. xxx zo dňa 27. 1. 2015;

c) podriadený finančný agent xxx, Záznam zo stretnutia s klientom všeobecná časť/sektor poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov zo dňa 6. 3. 2015, potvrdenie k úveru č. xxx zo dňa 6. 3. 2015;

čím spoločnosť ZFP akadémia a.s. porušila ustanovenie § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z. v spojení s ustanoveniami § 33 ods. 7 písm. b), a ods. 9 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č . 132/2013 Z. z.

a

d) podriadený finančný agent xxx, Záznam zo stretnutia s klientom všeobecná časť/sektor prijímanie vkladov zo dňa 10. 8. 2015, zmluva č. xxx zo dňa 10. 8. 2015;

e) podriadený finančný agent xxx, Záznam zo stretnutia s klientom všeobecná časť/sektor poistenia alebo zaistenia zo dňa  5. 7. 2015, zmluva č. xxx zo dňa 5. 7. 2015;

čím spoločnosť ZFP akadémia a.s. porušila ustanovenie § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z. v spojení s ustanoveniami § 33 ods. 7 písm. b), a ods. 9 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č . 117/2015 Z. z.;

a

f) podriadený finančný agent xxx, Záznam zo stretnutia s klientom všeobecná časť/sektor kapitálového trhu zo dňa 9. 2. 2016, zmluva č. xxx zo dňa 9. 2. 2016, čím spoločnosť ZFP akadémia a.s. porušila ustanovenie § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z. v spojení s ustanoveniami § 33 ods. 7 písm. b), a ods. 9 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č . 39/2015 Z. z. a zákona č. 437/2015 Z. z.;

a

g) podriadený finančný agent xxx, Záznam zo stretnutia s klientom všeobecná časť/sektor kapitálového trhu zo dňa 24. 8. 2016, zmluva č. xxx zo dňa 24. 8. 2016;

h) podriadený finančný agent xxx, Záznam zo stretnutia s klientom všeobecná časť/sektor poistenia alebo zaistenia zo dňa 13. 9. 2016, návrh zmluvy č. xxx zo dňa 13. 9. 2016;

čím spoločnosť ZFP akadémia a.s. porušila ustanovenie § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z. v spojení s ustanoveniami § 33 ods. 7 písm. b), a ods. 9 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č . 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z.;

 

IX. jeden podriadený finančný agent xxx,  s ktorým mala spoločnosť ZFP akadémia, a.s., uzatvorenú zmluvu o finančnom sprostredkovaní, v jednom prípade (Záznam finančného agenta zo stretnutia s klientom xxx, zo dňa 20. 1. 2015), nezistil a nezaznamenal požiadavky a potreby klienta, jeho skúsenosti a znalosti týkajúce sa príslušnej finančnej služby a informácie o finančnej situácii klienta, čím spoločnosť ZFP akadémia a.s. porušila ustanovenia § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z. v spojení s ustanovením § 35 ods. 1, ods. 3, a 5 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.;

 

X. šiesti podriadení finanční agenti, a to xxx,  xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, s ktorými mala spoločnosť ZFP akadémia, a.s. uzatvorenú zmluvu o finančnom sprostredkovaní, nezaznamenali v období od 21.01.2015 do 16.03.2017

a) Vo všeobecnej časti záznamu, bod 6. FINANČNÁ SITUÁCIA KLIENTA POTREBNÁ NA POSÚDENIE PONÚKANEJ FINANČNEJ SLUŽBY informácie o finančnej situácii klienta, keďže v piatich prípadoch nezaznamenali aktuálnu výšku zadĺženosti klienta a výšku zostávajúcich peňažných prostriedkov po vykonaní mesačných úhrad alebo výšku všetkých mesačných splátok voči mesačnému príjmu, a to konkrétne

1. klient xxx, podriadený finančný agent xxx, Záznam finančného agenta zo stretnutia s klientom všeobecná časť/ sektor poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov zo dňa 20. 4. 2015, potvrdenie o sprostredkovaní obchodu – xxx zo dňa 20. 4. 2015 (zmluva č. xxx);

2. klient xxx, podriadený finančný agent xxx, Záznam finančného agenta zo stretnutia s klientom všeobecná časť/ sektor poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov zo dňa 21. 1. 2015, odovzdávací protokol k zmluve č. xxx zo dňa 21. 1. 2015;

3. klient xxx, podriadený finančný agent xxx, Záznam finančného agenta zo stretnutia s klientom všeobecná časť/ sektor poistenia alebo zaistenia zo dňa 18. 3. 2015, návrh zmluvy č. xxx zo dňa 18. 3. 2015;

4. klientka xxx, podriadený finančný agent xxx, Záznam finančného agenta zo stretnutia s klientom všeobecná časť/ sektor poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov zo dňa 17. 6. 2015, Odovzdávajúci protokol – odporúčanie klienta (č. zmluvy xxx);

čím spoločnosť ZFP akadémia a.s. porušila ustanovenia § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z. v spojení s ustanovením § 35 ods. 1, ods. 3, a 5 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z. a

5. klientka xxx, podriadený finančný agent xxx, Záznam finančného agenta zo stretnutia s klientom všeobecná časť/sektor poistenia a zaistenia zo dňa 30. 1. 2017, zmluva č. xxx zo dňa 30. 1. 2017,

čím spoločnosť ZFP akadémia a.s. porušila ustanovenia § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z. v spojení s ustanovením § 35 ods. 1, ods. 3, a 5 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z.

a

b) V zázname finančného agenta zo stretnutia s klientom, v časti pre príslušný sektor, v bode 3. POŽIADAVKY, POTREBY, SKÚSENOSTI KLIENTA A PROCES SPROSTREDKOVANIA FINANČNEJ SLUŽBY nezaznamenali podriadení finanční agenti spoločnosti ZFP akadémia, a.s. v troch prípadoch celkovú výšku záväzkov a aký podiel z príjmu predstavuje splátka z úveru, a to konkrétne

1. klient xxx, podriadený finančný agent xxx, Záznam finančného agenta zo stretnutia s klientom všeobecná časť/sektor poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov zo dňa 20. 4. 2015, potvrdenie o sprostredkovaní obchodu – xxx zo dňa 20. 4. 2015 (zmluva č. xxx);

2. klient xxx, podriadený finančný agent xxx, Záznam finančného agenta zo stretnutia s klientom všeobecná časť/ sektor poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov zo dňa 21. 1. 2015, odovzdávací protokol k zmluve č. xxx zo dňa 21. 1. 2015;

3.  klientka xxx, podriadený finančný agent xxx, Záznam finančného agenta zo stretnutia s klientom všeobecná časť/ sektor poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov zo dňa 17. 6. 2015, Odovzdávajúci protokol – odporúčanie klienta (č. zmluvy xxx) zo dňa 28.05.2015;

čím spoločnosť ZFP akadémia a.s. porušila ustanovenia § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z. v spojení s ustanovením § 35 ods. 1, ods. 3, a 5 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.

a

c) V zázname, v časti pre príslušný sektor, v bode 6. FINANČNÁ SITUÁCIA S OHĽADOM NA POVAHU FINANČNEJ SLUŽBY nezaznamenali podriadení finanční agenti spoločnosti ZFP akadémia v troch prípadoch informácie o finančnej situácii klienta s ohľadom na povahu finančnej služby – podiel poistného na čistom príjme klienta, a to konkrétne

1.  klient xxx, podriadený finančný agent xxx, Záznam finančného agenta zo stretnutia s klientom všeobecná časť/ sektor poistenia alebo zaistenia zo dňa 18. 3. 2015, návrh zmluvy č. xxx zo dňa 18. 3. 2015,  čím spoločnosť ZFP akadémia a.s. porušila ustanovenia § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z. v spojení s ustanovením § 35 ods. 1, ods. 3, a 5 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.;

a

2.  klientka xxx, podriadený finančný agent xxx, Záznam finančného agenta zo stretnutia s klientom všeobecná časť/ sektor poistenia alebo zaistenia zo dňa 30. 1. 2017, zmluva č. xxx zo dňa 30. 1. 2017;

3.  klientka xxx, podriadený finančný agent xxx, Záznam finančného agenta zo stretnutia s klientom všeobecná časť/ sektor poistenia alebo zaistenia zo dňa 16. 3. 2017, zmluva č. xxx zo dňa 16. 3. 2017;

čím spoločnosť ZFP akadémia a.s. porušila ustanovenia § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z. v spojení s ustanovením § 35 ods. 1, ods. 3, a 5 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z.;

 

XI. jedna podriadená finančná agentka - spoločnosť xxx, s ktorou mala spoločnosť ZFP akadémia, a.s. uzatvorenú zmluvu o finančnom sprostredkovaní, nepostupovala pri sprostredkovaní finančnej služby pre klienta v sektore kapitálového trhu v súlade s osobitným predpisom (zákonom o cenných papieroch), keďže klientovi xxx, neoznámila v rámci záznamu zo dňa 4. 9. 2015, počas ktorého uzatvoril s klientom zmluvu č. xxx zo dňa 4. 9. 2015 jeho zaradenie do kategórie neprofesionálny klient, alebo profesionálny klient, čím spoločnosť ZFP akadémia, a. s. porušila ustanovenia § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z. v spojení s ustanovením § 37 ods. 2 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 a v spojení s ustanovením § 73e ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) v znení platnom a účinnom do 2. 1. 2018.

 

XII. Spoločnosť ZFP akadémia, a.s. je povinná zaplatiť uloženú pokutu do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet Úradu vládneho auditu vedený v Štátnej pokladnici..