Výrok rozhodnutia :

Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-178-288 k č.sp.: NBS1-000-030-170

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“) v spojení s ustanovením § 149 ods. 4 zákona o kolektívnom investovaní, úsek obozretného dohľadu, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
udeľuje podľa ustanovenia § 148 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní zahraničnej správcovskej spoločnosti Conseq Funds investiční společnost, a.s., so sídlom Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005, Česká republika, IČ: 248 37 202 povolenie distribuovať na území Slovenskej republiky cenné papiere ňou spravovaného zahraničného alternatívneho investičného fondu s názvom „Conseq realitní, otevřený podílový fond“ neprofesionálnym investorom.