Výrok rozhodnutia :

PARTNERS ASSET MAMAGEMENT, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-263-592 k č.sp.: NBS1-000-054-741


Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní správcovskej spoločnosti PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s., so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 53 068 351 na voľbu osoby – Ing. Jakub Rosa, dátum narodenia xxxxx, trvale bytom yyyyyy – navrhovanej za člena predstavenstva správcovskej spoločnosti PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. Podľa ustanovenia § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. na voľbu člena člena predstavenstva lehotu 6 mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.