Výrok rozhodnutia : SPPS, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z. 100-000-044-549 k č.sp. NBS1-000-011-530

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade")  udeľuje spoločnosti SPPS, a.s.,  so sídlom Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava,  IČO: 46 552 723  (ďalej len „účastník konania" alebo „inštitúcia elektronických peňazí") predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 85 ods. 1 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách") na voľbu Ing. Petra Kapustu za člena štatutárneho orgánu inštitúcie elektronických peňazí.