Výrok rozhodnutia :

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-187-821 k č.sp.: NBS1-000-040-469

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s, so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853 na voľbu osoby – Ing. Jozefa Dúckeho, dátum narodenia xxxx, trvalý pobyt xxxx, štátna príslušnosť Slovenská republika - za člena predstavenstva spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 9 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. - na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, lehotu 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.