Výrok rozhodnutia : Tatra banka, a.s.

Číslo rozhodnutia : NBS1-000-032-614

Banková rada Národnej banky Slovenska ako druhostupňový orgán príslušný podľa § 32 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej spravidla len „zákon o dohľade nad finančným trhom" alebo „zákon o dohľade") uskutočnila druhostupňové konanie podľa tretej časti (§ 12 až § 34a) zákona o dohľade nad finančným trhom o rozklade datovanom zo dňa 14. 5. 2018, ktorý v zákonnej lehote prostredníctvom svojho vtedajšieho zástupcu podala spoločnosť Tatra banka, a.s. [IČO: 00686930; sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava], proti prvostupňovému rozhodnutiu Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom sp. č. NBS1-000-009-089, č. z. 100-000-101-932 zo dňa 24. 4. 2018 (ďalej tiež len „prvostupňové rozhodnutie"), ktorým Tatra banke, a.s. bola - podľa ustanovení § 35f ods. 1 písm. a) v spojení s § 35h ods. 1 a 3 zákona o dohľade nad finančným trhom - uložená pokuta 24 000 eur (slovom: dvadsaťštyritisíc eur), a to za porušenia povinností (nedostatky) v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov, ktoré sú uvedené a podrobne vymedzené vo výroku prvostupňového rozhodnutia a ktorými došlo k porušeniu ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v rozhodnom znení a zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozhodnom znení účinnom v čase vzniku porušení (nedostatkov) v činnosti spoločnosti Tatra banka, a.s. Pritom Banková rada Národnej banky Slovenska ako príslušný druhostupňový orgán v druhostupňovom konaní o podanom rozklade takto rozhodla:

Banková rada Národnej banky Slovenska podľa § 32 ods. 2 zákona o dohľade nad finančným trhom prvostupňové rozhodnutie NBS, útvaru dohľadu nad finančným trhom sp. č. NBS1-000-009-089, č. z. 100-000-101-932 zo dňa 24. 4. 2018 mení takto:

„Národná banka Slovenska - podľa ustanovení § 35f ods. 1 písm. a) v spojení s § 35h ods. 1 a 3 zákona o dohľade nad finančným trhom (zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) - účastníčke konania, ktorou je spoločnosť Tatra banka, a.s. [IČO: 00686930; sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1; ďalej tiež len „Tatra banka", „dohliadaný subjekt" alebo „účastníčka konania"], ukladá pokutu v sume 24 000 eur (slovom: dvadsaťštyritisíc eur) za porušenia povinností (nedostatky) v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov, ktorých sa táto účastníčka konania dopustila v dňoch 18. 2. 2016, 19. 2. 2016, 7. 3. 2016 a 9. 3. 2016 v čase konania dohľadu na mieste pod utajenou identitou v pobočkách účastníčky konania na základe vydaného poverenia č. OFS-1709/2016 zo dňa 15. 2. 2016 v spojení s poverením č. OFS-2427/2016 zo dňa 7. 3. 2016, a to tým, že

I. účastníčka konania p o r u š i l a ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c) v spojení s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len „zákon o ochrane spotrebiteľov" alebo „zákon č. 250/2007 Z. z.") v rozhodnom znení [teda v znení účinnom v čase vzniku porušení (nedostatkov)], a to viacerými použitiami nekalých obchodných praktík podľa ustanovenia § 8 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľov v rozhodnom znení, ktorého sa účastníčka konania dopustila

1.1. dňa 9. 3. 2016 v čase konania dohľadu na mieste pod utajenou identitou vykonávaného členkou dohliadacieho tímu orgánu dohľadu (XXXX XXXXX) v pobočke účastníčky konania, ktorá sa nachádza na Námestí slobody 54, 066 01 Humenné, keď účastníčka konania spotrebiteľovi (členke dohliadacieho tímu) poskytla nepravdivú podstatnú informáciu o dostupnosti základného bankového produktu a o dostupnosti platobného účtu so základnými funkciami, podľa ktorej účastníčka konania neposkytuje platobné účty s poplatkom vo výške do troch eur, a to aj napriek tomu, že z ustanovení § 27c ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len „zákon o bankách" alebo „zákon č. 483/2001 Z. z.") v rozhodnom znení v spojení s § 2 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 41/2016 Z. z. o základnom bankovom produkte (ďalej tiež len „vyhláška č. 41/2016 Z. z.") a zároveň z ustanovení § 27d ods. 15 zákona o bankách v rozhodnom znení v spojení s § 2 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 42/2016 Z. z. o platobnom účte so základnými funkciami (ďalej tiež len „vyhláška č. 42/2016 Z. z.") je nepochybne zrejmé, že banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné poskytnúť bankové služby v mene euro s poplatkom vo výške nula eur mesačne za základný bankový produkt a s poplatkom vo výške maximálne tri eurá mesačne za platobný účet so základnými funkciami, čím táto obchodná praktika mohla zapríčiniť, že v dôsledku poskytnutia nepravdivej informácie by sa spotrebiteľ rozhodol nepodať účastníčke konania žiadosť o poskytnutie základného bankového produktu alebo žiadosť o zriadenie platobného účtu so základnými funkciami;

1.2. viacerými poskytnutiami nepravdivej podstatnej informácie spotrebiteľom vo vzťahu k hlavným znakom produktu:

   a) ako sú zloženie a možnosti využitia produktu, a to dňa 7. 3. 2016 v čase konania dohľadu na mieste pod utajenou identitou vykonávaného členkou dohliadacieho tímu orgánu dohľadu (XXXXX XXXXX) v pobočke účastníčky konania, ktorá sa nachádza na ulici Dolná 2, 974 01 Banská Bystrica, keď účastníčka konania spotrebiteľovi (členke dohliadacieho tímu) nesprávne uviedla, že internetbanking nie je súčasťou bankových služieb poskytovaných účastníčkou konania v rámci platobného účtu so základnými funkciami podľa ustanovenia § 27d zákona o bankách, pričom z tejto informácie nesprávne vyplýva, že v rámci platobného účtu so základnými funkciami spotrebiteľ nemôže vykonávať platobné operácie prostredníctvom internetbankingu, a to aj napriek tomu, že z ustanovení § 27d ods. 19 písm. c) zákona o bankách v rozhodnom znení a v spojení s § 1 písm. b) bodom 3b vyhlášky č. 42/2016 Z. z. je nepochybne zrejmé, že spotrebiteľ môže vykonávať platobné operácie aj prostredníctvom technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k platobnému účtu, teda aj prostredníctvom internetbankingu, čím táto nekalá obchodná praktika mohla zapríčiniť, že v dôsledku poskytnutia nepravdivej informácie by sa spotrebiteľ rozhodol nepodať žiadosť o zriadenie platobného účtu so základnými funkciami u účastníčky konania, prípadne ani v inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky;

   b) ako sú zloženie a možnosti využitia produktu, a to dňa 18. 2. 2016 v čase konania dohľadu na mieste pod utajenou identitou vykonávaného členkou dohliadacieho tímu orgánu dohľadu (XXXXXX XXXXXXX) v pobočke účastníčky konania, ktorá sa nachádza na ulici Vajnorská 100/A, 832 86 Bratislava, keď účastníčka konania spotrebiteľovi uviedla, že internetbanking nie je súčasťou bankových služieb poskytovaných účastníčkou konania v rámci základného bankového produktu podľa ustanovenia § 27c zákona o bankách, pričom z tejto informácie nesprávne vyplýva, že v rámci základného bankového produktu spotrebiteľ nemôže vykonávať platobné operácie prostredníctvom internetbankingu, a to aj napriek tomu, že ustanovenia § 27c ods. 9 písm. c) v spojení s § 5 písm. s) bodom 2 zákona o bankách v rozhodnom znení a v spojení s § 1 písm. b) bodom 3b vyhlášky č. 41/2016 Z. z. explicitne ustanovujú, že spotrebiteľ môže vykonávať platobné operácie podľa § 5 písm. s) bodu 2 prostredníctvom technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k platobnému účtu, kam patrí aj internetbanking, ktorý tvorí súčasť bankových služieb základného bankového produktu, čím táto nekalá obchodná praktika mohla zapríčiniť, že v dôsledku uvedenia takejto nepravdivej informácie by sa spotrebiteľ mohol rozhodnúť nepodať žiadosť o poskytnutie základného bankového produktu, keďže by sa mylne domnieval, že základný bankový produkt neobsahuje túto službu;

   c) ako sú dostupnosť produktu, a to dňa 19. 2. 2016 v čase konania dohľadu na mieste pod utajenou identitou vykonávaného členkou dohliadacieho tímu orgánu dohľadu (XXXXX XXXXX) v pobočke účastníčky konania, ktorá sa nachádza na ulici Cintorínsky rad 2, 931 01 Šamorín, keď účastníčka konania spotrebiteľovi (členke dohliadacieho tímu) nesprávne uviedla, že podmienkou pre zriadenie základného bankového produktu podľa ustanovenia § 27c zákona o bankách je príjem nižší ako tristo eur, a to aj napriek tomu, že - podľa ustanovenia § 27c ods. 1 písm. d) zákona o bankách v rozhodnom znení - medzi podmienky na poskytnutie bankových služieb v rozsahu základného bankového produktu spotrebiteľovi patrilo to, aby spotrebiteľ ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu nemal čistý mesačný príjem vyšší ako 400 eur, čím táto nekalá obchodná praktika mohla zapríčiniť, že v dôsledku poskytnutia nepravdivej informácie by sa spotrebiteľ rozhodol nepodať žiadosť o poskytnutie základného bankového produktu u účastníčky konania, prípadne ani v inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky;

   d) ako sú dostupnosť a možnosti využitia produktu, a to dňa 18. 2. 2016 v čase konania dohľadu na mieste pod utajenou identitou vykonávaného členkou dohliadacieho tímu orgánu dohľadu (XXXXXX XXXXXXXXX), v pobočke účastníčky konania, ktorá sa nachádza na ulici Vajnorská 100/A, 832 86 Bratislava, keď účastníčka konania spotrebiteľovi (členke dohliadacieho tímu) nesprávne uviedla, že v rámci poskytovania základného bankového produktu podľa ustanovenia § 27c zákona o bankách nesmie súčet súm platobných operácií pripísaných na platobný účet spotrebiteľa presiahnuť 400 eur mesačne a že ak by na takýto účet bolo pripísaných čo aj len 401 eur mesačne, dôsledkom bude spätné spoplatnenie základného bankového produktu, a to aj napriek tomu, že § 27c ods. 6 zákona o bankách v rozhodnom znení ustanovil, že ak je súčet súm platobných operácií pripísaných na platobný účet spotrebiteľa v kalendárnom roku v rámci poskytovania základného bankového produktu vyšší ako 5 600 eur, banka a pobočka zahraničnej banky zrušia poskytovanie základného bankového produktu spotrebiteľovi, ak sa spotrebiteľ a účastník konania nedohodnú inak, z čoho je zrejmé, že podľa § 27c ods. 6 zákona o bankách môže byť dôsledkom prekročenia limitu výlučne zrušenie poskytovania základného bankového produktu spotrebiteľovi, a to len vtedy, ak sa spotrebiteľ a účastníčka konania nedohodnú inak;

1.3. dňa 18. 2. 2016 v čase konania dohľadu na mieste pod utajenou identitou vykonávaného členkou dohliadacieho tímu orgánu dohľadu na mieste (XXXXXX XXXXXXX), v pobočke účastníčky konania, ktorá sa nachádza na ulici Vajnorská 100/A, 832 86 Bratislava, a to použitím nekalej obchodnej praktiky podľa ustanovenia § 8 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorej sa účastníčka konania dopustila uvedením nepravdivej informácie spotrebiteľovi vo vzťahu k cene platobného účtu so základnými funkciami podľa ustanovenia § 27d zákona o bankách, keď spotrebiteľovi uviedla, že internetbanking pri využívaní platobného účtu so základnými funkciami je spoplatnený vo výške 1 euro mesačne, čím poplatok za využívanie platobného účtu so základnými funkciami dosiahne sumu 4 eurá mesačne, čo je v rozpore s ustanoveniami § 1 písm. b) bodu 3b a § 2 vyhlášky č. 42/2016 Z. z., z ktorých je nepochybne zrejmé, že internetbanking tvorí súčasť bankových služieb poskytovaných v rámci platobného účtu so základnými funkciami a že výška poplatku za platobný účet so základnými funkciami je najviac 3 eurá mesačne, čím táto nekalá obchodná praktika mohla zapríčiniť, že v dôsledku poskytnutia nepravdivej informácie by sa spotrebiteľ rozhodol nepodať žiadosť o zriadenie platobného účtu so základnými funkciami u účastníčky konania, prípadne ani v inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky;

II. účastníčka konania viackrát porušila povinnosť poskytnúť spotrebiteľovi na základe žiadosti spotrebiteľa informácie v listinnej podobe alebo na trvanlivom médiu, čoho sa účastníčka konania dopustila

2.1. podľa ustanovenia § 27c ods. 16 zákona o bankách v rozhodnom znení v rozsahu údajov podľa ustanovenia § 27c ods. 17 písm. a) až d) zákona o bankách v rozhodnom znení, a to dňa 18. 2. 2016 v čase konania dohľadu na mieste pod utajenou identitou vykonávaného členkou dohliadacieho tímu (XXXXXXX XXXXXXX) v pobočke účastníčky konania, ktorá sa nachádza na ulici Račianska 62/B, 831 02 Bratislava;

2.2. podľa ustanovenia § 27d ods. 23 zákona o bankách v rozhodnom znení v rozsahu údajov podľa ustanovenia § 27d ods. 24 písm. a) až e) zákona o bankách v rozhodnom znení, a to dňa 7. 3. 2016 v čase konania dohľadu na mieste pod utajenou identitou vykonávaného členkou dohliadacieho tímu (XXXX XXXXX) v pobočke účastníčky konania, ktorá sa nachádza na ulici Dolná 2, 974 01 Banská Bystrica:

Účastníčka konania (Tatra banka, a.s.) je povinná uloženú pokutu v sume 24 000 eur, ktorej výnos je príjmom štátneho rozpočtu SR, zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na príslušný účet Úradu vládneho auditu vedený v Štátnej pokladnici.

Zároveň Banková rada Národnej banky Slovenska rozklad zo dňa 15. 5. 2018, ktorý podala spoločnosť Tatra banka, a.s. [IČO: 00686930; sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1] proti prvostupňovému rozhodnutiu NBS, útvaru dohľadu nad finančným trhom sp. č. NBS1-000-009-089, č. z. 100-000-101-932 zo dňa 24. 4. 2018  zamieta.

Znenie celého výroku a odôvodnenia rozhodnutia je v prílohe.
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/OFSrozhodnutia/NBS1-000-032-614.pdf

Výrok rozhodnutia v I. stupni.
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/OFSrozhodnutia/NBS1-000-009-089.pdf