Výrok rozhodnutia :

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-162-973 k č.sp.: NBS1-000-009-337

Číslo rozhodnutia : č. z.: 100-000-162-973 k č. sp.: NBS1-000-009-337
Banková rada Národnej banky Slovenska podľa § 32 ods. 2 zákona o dohľade nad finančným trhom prvostupňové rozhodnutie Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom sp. č. NBS1-000-014-234, č. z. 100-000-078-155 zo dňa 20. decembra 2017 (ďalej tiež len „prvostupňové rozhodnutie“) m e n í takto: „Národná banka Slovenska – podľa ustanovení § 139 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej spravidla len „zákon č. 39/2015 Z. z.“, „aktuálny zákon o poisťovníctve“ alebo „zákon o poisťovníctve“) v spojení s § 45h ods. 2 zákona o dohľade nad finančným trhom (zákona č.747/2004Z.z. v znení neskorších predpisov) a súbežne podľa ustanovení § 139 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2015 Z. z. v spojení s § 45h ods. 2 zákona o dohľade (zákona č.747/2004Z.z. v znení neskorších predpisov) – ukladá sankcie účastníčke konania, ktorou je spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group [IČO: 00585441; sídlo: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1; ďalej spravidla len „poisťovňa KOOPERATIVA“ alebo „účastníčka konania“] ako dohliadaný subjekt finančného trhu (poisťovňa) takto:
I. podľa § 139 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2015 Z. z. v spojení s § 45h ods. 2 zákona o dohľade (zákona č.747/2004Z.z. v znení neskorších predpisov) sa poisťovni KOOPERATIVA ukladajú opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov na účel likvidácie (vybavovania) poistných udalostí povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej spravidla len „povinné zmluvné poistenie“ alebo „PZP“) a havarijného poistenia a na účel zániku takéhoto poistenia pred koncom poistného obdobia, a to
1. do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia zaviesť metódy, postupy a spôsoby pre zisťovanie a výpočet výšky skutočnej škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla a rozsahu poistného plnenia, ktoré svojou podstatou a objektívnosťou budú rovnaké alebo rovnocenné s metódami, postupmi a spôsobmi, aké sa objektívne používajú pri odbornom stanovovaní všeobecnej hodnoty majetku podľa prílohy č. 6 a súvisiacich ustanovení § 2 až § 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len „objektívna metóda“) tak, aby poisťovňa KOOPERATIVA postupovala pri likvidácii (vybavovaní) poistných udalostí riadne, bezodkladne, s odbornou starostlivosťou a v súlade s ustanoveniami § 70 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2015 Z. z., s § 442 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a s § 11 ods. 6 a 7 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej spravidla len „zákon č. 381/2001 Z. z.“ alebo „zákon o PZP“),
2. do 90 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia prepočítať objektívnou metódou výšku škody spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a rozsah poistného plnenia zo všetkých poistných udalostí PZP a poistných udalostí havarijného poistenia, ku ktorým došlo od 1. 1. 2012 a pri ktorých prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie (ďalej tiež len „prešetrovanie“) bolo ukončené, alebo malo byť ukončené do nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a následne, k zisteným rozdielom oproti už predtým vyplateným poistným plneniam, vykonať súvisiace účtovné zápisy v účtovných knihách podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej spravidla len „zákon o účtovníctve“),
3. do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia zaviesť metódy, postupy a spôsoby na výplatu zostávajúcej časti poistného (ďalej len „nespotrebované poistné“) pre poistné prípady, respektíve pre vzťahy, v ktorých došlo k zániku poistenia pred koncom poistného obdobia tak, aby poisťovňa KOOPERATIVA vo veciach vrátenia nespotrebovaného poistného postupovala riadne, včas a s odbornou starostlivosťou, v súlade s ustanoveniami § 70 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2015 Z. z., § 803 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 11 ods. 11 zákona č. 381/2001 Z. z., a to aj vo vzťahu ku všetkým prípadom, v ktorých vznikol nárok na vrátenie nespotrebovaného poistného po 1. 1. 2012, a teda nespotrebované poistné malo byť vrátené, ale poisťovňa KOOPERATIVA nespotrebované poistné nevrátila, a následne vykonať súvisiace účtovné zápisy v účtovných knihách podľa zákona o účtovníctve,
4. do 10 pracovných dní od uplynutia lehôt na vykonanie opatrení uložených v uvedených bodoch 1 až 3 výroku tohto rozhodnutia písomne informovať Národnú banku Slovenska o spôsobe vykonania opatrení uložených v uvedených bodoch 1 až 3 výroku tohto rozhodnutia.
a zároveň súbežne
II. podľa § 139 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2015 Z. z. v spojení s § 45h ods. 2 zákona o dohľade (zákona č.747/2004Z.z. v znení neskorších predpisov) sa poisťovni KOOPERATIVA ukladá pokuta 50 000 eur (slovom: päťdesiat tisíc eur), ktorú je poisťovňa KOOPERATIVA povinná zaplatiť do 30dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na príslušný účet Úradu vládneho auditu vedený v Štátnej pokladnici (keďže výnos pokuty je príjmom štátneho rozpočtu SR),
pričom uvedené opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov a uvedená pokuta sa poisťovni KOOPERATIVA súbežne ukladajú za nedostatky zistené vo výkone poisťovacej činnosti poisťovne KOOPERATIVA v poistných odvetviach „poistenie škôd na motorových dopravných prostriedkoch (iných než koľajových)“ a „poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla“, ktoré boli Národnou bankou Slovenska zistené za obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 a aj ku dňom 26. 5. 2014 a 31. 12. 2014. Pritom podľa týchto zistení poisťovňa KOOPERATIVA nevykonávala činnosť poisťovateľa s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, čím porušila § 37 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej spravidla len „zákon č. 8/2008 Z. z.“ alebo „predchádzajúci zákon o poisťovníctve“), a súčasne poisťovňa KOOPERATIVA nepreukázala Národnej banke Slovenska vynaloženie náležitej odbornej starostlivosti, čím porušila § 37 ods. 2 písm. a) zákona č. 8/2008 Z. z., keďže poisťovňa KOOPERATIVA:
prijala vnútorný akt riadenia – predpis č. ÚLPU PZP 2-14 zo 17. 2. 2014 s názvom Metodické usmernenie pre výpočet skutočnej výšky škody/poistného plnenia na cestných vozidlách pri opravách vykonaných v neautorizovaných opravovniach a rozpočtom (ďalej tiež len „vnútorný predpis“), účinný od 18. 2. 2014, ktorý neobsahuje objektívnu metódu, pre zisťovanie a výpočet výšky skutočnej škody, a tým neumožňuje objektívne a správne určenie rozsahu poistného plnenia pre likvidáciu (vybavovanie) poistných udalostí, ktorého obsah je teda v rozpore s povinnosťou vykonávať činnosť poisťovne s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov; poisťovňa KOOPERATIVA postupovala podľa uvedeného vnútorného predpisu pri likvidácii poistných udalostí PZP, pričom stanovila výšku škody, respektíve poistného plnenia pri 20 poistných udalostiach neobjektívne, nesprávne a v neprospech klientov, respektíve poškodených, resp. poistníkov alebo osôb oprávnených prijať poistné plnenia (spolu ďalej tiež len „oprávnené osoby“); tým poisťovňa KOOPERATIVA konala súčasne v rozpore s § 442 ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 11 ods. 6 a 7 zákona č. 381/2001 Z. z.,
pri likvidácii 5 poistných udalostí PZP nezačala bez zbytočného odkladu prešetrovanie a v 4 prípadoch poistných udalostí neposkytla poškodeným písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietla plniť, alebo pre ktoré znížila poistné plnenie, do troch mesiacov od oznámenia poistnej (škodovej) udalosti a v 32 prípadoch poistných udalostí neposkytla oprávneným osobám poistné plnenie do 15 dní po skončení prešetrovania, ale poistné plnenie im poskytla až v čase od 27 dní do 300 dní po doručení posledného dokladu; tým poisťovňa KOOPERATIVA konala súčasne v rozpore s ustanoveniami § 442 ods. 1 a § 797 ods. 3 Občianskeho zákonníka a § 11 ods. 6 a 7 zákona č. 381/2001 Z. z.,
v 79 prípadoch poistných vzťahov (zmlúv) PZP a havarijného poistenia vrátila nespotrebované poistné oprávneným osobám (podľa stavu k 26. 5. 2014) oneskorene, s omeškaním k uvedenému dňu od 32 dní do 765 dní; tým poisťovňa KOOPERATIVA konala súčasne v rozpore s ustanoveniami § 803 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 11 ods. 11 zákona č. 381/2001 Z. z.,
v 79 prípadoch poistných vzťahov (zmlúv) PZP nevrátila nespotrebované poistné oprávneným osobám (podľa stavu k 26. 5. 2014), čo bolo k uvedenému dňu omeškanie od 34 dní do 905 dní; tým poisťovňa KOOPERATIVA konala súčasne v rozpore s ustanoveniami § 803 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 11 ods. 11 zákona č. 381/2001 Z. z.,
v 132 311 prípadoch poistných vzťahov (zmlúv) PZP a havarijného poistenia nevrátila oprávneným osobám nespotrebované poistné (podľa stavu k 31. 12. 2014) spolu v sume 6 014 695 eur (k uvedenému dňu išlo o 14,29 % z celkového počtu 925 531 poistných zmlúv PZP a havarijného poistenia); tým poisťovňa KOOPERATIVA konala súčasne v rozpore s ustanoveniami § 803 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 11 ods. 11 zákona č. 381/2001 Z. z.
a pri likvidácii (vybavovaní) 18 poistných udalostí PZP poisťovňa KOOPERATIVA objektívne nevyhodnotila údaje o oznámených poistných udalostiach a najskôr odmietla poskytnúť oprávneným osobám poistné plnenie, ale následne, až na základe sťažností klientov, im poistné plnenie poskytla, bez dokladovania a posúdenia nových skutočností.“.
Zároveň Národná banka Slovenska vo zvyšku zamieta podaný rozklad spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group [IČO: 00585441; sídlo: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1] zo dňa 11. 1. 2018.