Výrok rozhodnutia : Burza cenných papierov v Bratislave a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-947/2013/3

Národná banka Slovenska, ako orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u d e ľ u  j e podľa § 102 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO:00 604 054 predchádzajúci súhlas na voľbu Ing. Tomáša Novanského, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Rudlovská cesta 116, 974 11 Banská Bystrica za člena predstavenstva spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976.