Výrok rozhodnutia : OTP Banka Slovensko, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-013-060 k č.sp.: NBS1-000-004-532

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje OTP Banke Slovensko, a. s. so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Dr. Sándora Patyiho za člena predstavenstva a ustanovenie do funkcie vedúceho zamestnanca.