Výrok rozhodnutia : Slovak Telekom,a.s.

Číslo rozhodnutia : ODB-2439-1/2013

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 469  (ďalej len „účastník konania" alebo „spoločnosť") predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 66 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o  platobných službách a o  zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o platobných službách") na zmenu stanov platobnej inštitúcie na základe a v rozsahu žiadosti účastníka konania. Národná banka Slovenska podľa § 66 ods. 5 zákon o platobných službách určuje účastníkovi konania na vykonanie úkonu, na ktorý udeľuje predchádzajúci súhlas lehotu šesť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.