Výrok rozhodnutia : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-1404/2013-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona   č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z. (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004    Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  I. udeľuje podľa § 137 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968   (ďalej len „spoločnosť TAM, správ. spol., a.s.") povolenie na spravovanie špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., PrivatePersonal II. o.p.f. (ďalej len „špeciálny podielový fond profesionálnych investorov"), na základe žiadosti správcovskej spoločnosti. Špeciálny podielový fond profesionálnych investorov má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov je spoločnosť Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3,  811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930. II. schvaľuje v zmysle § 137 ods. 11 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní štatút špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov v znení zo dňa 23.1.2013. Štatút špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Štatút špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov je súčasťou predajného prospektu špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov. Špeciálny podielový fond profesionálnych investorov sa na účely zákona o kolektívnom investovaní považuje za podielový fond, ktorý nie je upravený právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim kolektívne investovanie.