Výrok rozhodnutia : Všeobecná úverová banka, a. s.

Číslo rozhodnutia : ODB-2131-4/ 2013

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Všeobecnej úverovej banke, a. s. so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Paola Sarcinelliho za člena dozornej rady.