Výrok rozhodnutia :

Finmax, s. r. o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-024-060 k č.sp.: NBS1-000-006-616

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z.
o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti Finmax, s. r. o., so sídlom: Strojnícka 8, 821 05 Bratislava, IČO: 46 693 416 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore kapitálového trhu, v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT-6551/2012 zo dňa 8. augusta 2012 tak, že ho rozširuje o sektor doplnkového dôchodkového sporenia a o sektor starobného dôchodkového sporenia.