Výrok rozhodnutia : Eastern Sugar Slovensko, a.s. v likvidácií

Číslo rozhodnutia : ODT-9631/2014-1

Národná banka Slovenska, ako orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e podľa ustanovenia § 117 ods. 3 zákona o cenných papieroch návrh povinnej ponuky na prevzatie akcií spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a.s. v likvidácií, Ružinovská 3, 821 02 Bratislava (ďalej len „Eastern Sugar Slovensko, a.s. v likvidácií," alebo „účastník konania") emisie ISIN: CS0009006853 navrhovateľa spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a.s. v likvidácií, ktorý bol Národnej banke Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom doručený dňa 17.9.2014 na schválenie v znení, ktoré je prílohou tohto rozhodnutia. Spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a.s. v likvidácií vznikla povinnosť uskutočniť povinnú ponuku na prevzatie vlastných akcií podľa ustanovení § 170 ods. 3 v spojení s § 119 zákona o cenných papieroch na základe rozhodnutia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054 o vylúčení z obchodovania emisie ISIN: CS0009006853 na regulovanom voľnom trhu cenných papierov s účinnosťou od 25.4.2014.