Výrok rozhodnutia :

Goldman Street, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-020-049 k č.sp.: NBS1-000-006-515

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z.
o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti Goldman Street, a.s., so sídlom: Boženy Němcovej 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04, IČO: 48 180 696 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. z.: 100-000-009-064 k č. sp.: NBS1-000-002-646 zo dňa 1. decembra 2016 tak, že ho rozširuje o sektor poistenia alebo zaistenia.