Výrok rozhodnutia :

Československá obchodná banka, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-203-890 k č.sp.: NBS1-000-039-630

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas spoločnosti Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, podľa ustanovenia § 28 ods. 1 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov podľa ustanovenia § 67 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.