Výrok rozhodnutia :

Across Wealth Management, o.c.p., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-124-137 k č.sp.: NBS1-000-027-634

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný
na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas
podľa ustanovenia § 70 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, na voľbu osoby - Ing. Andrej Rajčány, narodený dňa
xx.xx.xxxx, trvalý pobyt xxxxxxx Bratislava - navrhovanej za člena predstavenstva spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s.