Výrok rozhodnutia : Reliance Group, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-7641/2012-3

Národná   banka   Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia §  38  ods.  1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá samostatnému finančnému agentovi: Reliance Group, s.r.o., IČO: 44 678 983, Ľ. Fullu 62, 841 05 Bratislava, podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní pokutu 3000 eur  (slovom: tritisíc eur) za porušenie ustanovenia § 41 ods. 10 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že do 31.12.2011 nesplnil požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti.