Výrok rozhodnutia :

Investin, o.c.p., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-223-334 k č.sp.: NBS1-000-039-442

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona
č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa ustanovenia § 55 ods. 1 zákona o cenných papieroch spoločnosti Investin, o.c.p., a.s., so sídlom Bajkalská 9/A, 831 04 Bratislava na základe žiadosti zakladateľov obchodníka s cennými papiermi Petra Hronca, dátum narodenia xx.xx. xxx , trvalý pobyt xxxxx a Lucie Hroncovej, dátum narodenia xx.xx.xxxx, trvalý pobyt xxxx.
Podľa ustanovenia § 54 ods. 2 zákona o cenných papieroch sa týmto povolením povoľuje vznik obchodníka s cennými papiermi Investin, o.c.p., a.s. a výkon činnosti tohto obchodníka s cennými papiermi v rozsahu vymedzenom v tomto povolení a za podmienok uložených týmto povolením. Obchodník s cennými papiermi Investin, o.c.p., a.s. je oprávnený poskytovať investičné služby a vykonávať investičné činnosti podľa
- ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, a to vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, t.j. nástroje peňažného trhu a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, t.j. cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania;
- ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, vykonanie pokynu klienta na jeho účet, a to vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, t.j. nástroje peňažného trhu a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, t.j. cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania;
- ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch, riadenie portfólia, a to vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, t.j. nástroje peňažného trhu a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, t.j. cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania;
- ustanovenia § 6 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch, investičné poradenstvo,
a to vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, t.j. nástroje peňažného trhu a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, t.j. cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania;
- ustanovenia § 6 ods. 1 písm. g) zákona o cenných papieroch, umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku, a to vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, t.j. nástroje peňažného trhu a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, t.j. cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania;
a poskytovať vedľajšie služby podľa
- ustanovenia § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch, poskytovanie úverov alebo pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu,
a to vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, t.j. nástroje peňažného trhu a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, t.j. cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania;
- ustanovenia § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch, poskytovanie poradenstva
v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku;
- ustanovenia § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch, vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb;
- ustanovenia § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch, vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi;
- ustanovenia § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch, služby spojené
s upisovaním finančných nástrojov.
Predstavenstvo spoločnosti Investin, o.c.p., a.s. má podľa stanov najmenej dvoch členov. Členmi predstavenstva spoločnosti Investin, o.c.p., a.s. sú Ing. Miroslav Suchý, rod. č .XXXX, trvalý pobyt XXXXX, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva a Ing. Michal Švingál, rod. č. XXXX, trvalý pobyt XXXX. Dozorná rada spoločnosti Investin, o.c.p., a.s. má podľa stanov troch členov. Členmi dozornej rady spoločnosti Investin, o.c.p., a.s. sú Ing. Roman Janega, rod. č. XXXX, trvalý pobyt XXXX, JUDr. Andrea Slezáková, XXXX, trvalý pobyt XXXX a Ing. Peter Lukáč, rod. č. XXXX, trvalý pobyt XXXX