Výrok rozhodnutia : Fair Credit Holding a. s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-012-631 k č.sp.: NBS1-000-004-185

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje spoločnosti Fair Credit Holding a. s., so sídlom Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 054 05 611 (ďalej len „účastník konania") predchádzajúci súhlas  podľa ustanovenia § 20d ods. 1 písm. d) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch") na nadobudnutie kvalifikovanej účasti formou priameho podielu vo výške 100 % na základnom imaní a hlasovacích právach na spoločnosti Fair Credit Slovakia, SE, so sídlom Mlynské  nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 47 129 701. Národná banka Slovenska podľa § 20d ods. 6 zákona o spotrebiteľských úveroch určuje účastníkovi konania na vykonanie úkonu, na ktorý udeľuje predchádzajúci súhlas, lehotu šesť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.