Výrok rozhodnutia :

Payment Institution NFD, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-208-706 k č.sp.: NBS1-000-037-755

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto mení podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti Payment Institution NFD a. s., so sídlom Popradská 17/670, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46 847 162, povolenie na poskytovanie platobných služieb tak, že rozširuje pôvodné povolenie udelené spoločnosti dňa 28. mája 2015 rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODB-10851/2014-7, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17. júna 2015, o povolenie na platobnú službu podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) bod 2 a podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. e) zákona o platobných službách, a to

- vykonávanie platobných operácií vrátane prevodu finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku a

- vydávanie platobného prostriedku alebo prijímanie platobných operácií.

Členmi štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie sú:
p. Martin Cigánek, narodený dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: 17. novembra 539/4, 064 01 Stará Ľubovňa,
Ing. Peter Zágora, narodený dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Nová Ľubovňa 491, 065 11 Nová Ľubovňa,
Bc. Peter Bartoň, narodený dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Tatranská Lomnica 177, 059 81 Vysoké Tatry.

Členmi dozornej rady platobnej inštitúcie sú:
JUDr. Róbert Pružinský, narodený dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Letná 34, 064 01 Stará Ľubovňa,
Ing. Rastislav Chomjak, narodený dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Idanská 2435/41, 040 11 Košice,
Ing. Katarína Košalková, narodená dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Dubová 1808/5, 059 52 Veľká Lomnica.