Výrok rozhodnutia : Silverside, a. s.

Číslo rozhodnutia : ODB-3169/2016-8

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o dohľade")  udeľuje spoločnosti Silverside, a. s., IČO : 50 052 560, so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - Ružinov, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 6261/B (ďalej len „účastník konania") podľa ustanovenia § 20 a § 20a zákona č. 129/2010 Z. z. spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov.