Výrok rozhodnutia :

HB REAVIS Finance SK IX s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-315-967 k č.sp.: NBS1-000-066-174

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti HB REAVIS Finance SK IX s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 54 192 731 podľa ustanovenia článku 20 (2) a (3) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „nariadenie o prospekte“) v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera zo dňa 12. novembra 2021 vypracovaný ako základný prospekt podľa ustanovení článku 8 nariadenia o prospekte pre dlhové cenné papiere spoločnosti HB REAVIS Finance SK IX s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 54 192 731 vydávané v rámci ponukového programu vydávania dlhopisov v celkovom objeme 200 000 000 eur. Základný prospekt zo dňa 12. novembra 2021 je prílohou tohto rozhodnutia.