Výrok rozhodnutia : PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-12383/2012-2

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona   č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z. (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. a) zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti TECHNO PLUS,  a. s., so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 385 419 (ďalej len „spoločnosť TECHNO PLUS, a.s.") predchádzajúci súhlas na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 (ďalej len „spoločnosť PRVÁ PENZIJNÁ, správ. spol., a.s.") formou nepriameho podielu. Nadobúdaná kvalifikovaná účasť spoločnosti TECHNO PLUS, a.s. na spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ, správ. spol., a.s. je vo výške 82,409 %, pričom prostredníctvom svojej 100%-nej dcérskej spoločnosti J&T FINANCE GROUP,  a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 391 087 (ďalej len „spoločnosť J&T FINANCE GROUP, a.s."), spoločnosti J&T FINANCE,  a. s., so sídlom Pobřežní č. 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 275 92 502 (ďalej len „spoločnosť J&T FINANCE, a.s.") a spoločnosti Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 (ďalej len „spoločnosť Poštová banka, a.s.") nadobudne formou nepriameho podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ, správ. spol., a.s. 46,052% a prostredníctvom spoločnosti J&T FINANCE GROUP, a.s., spoločnosti J&T FINANCE, a.s., spoločnosti J&T BANKA, a. s., so sídlom Pobřežní č. 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 471 15 378 (ďalej len „spoločnosť J&T BANKA, a.s.) a spoločnosti Poštová banka, a.s. nadobudne formou nepriameho podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ, správ. spol., a.s. 36,357%. Celková kvalifikovaná účasť spoločnosti TECHNO PLUS, a.s. na spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ, správ. spol., a.s. je vo výške 88,055 % formou nepriameho podielu. Podľa ustanovenia § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje spoločnosti TECHNO PLUS, a.s. na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ, správ. spol., a.s. lehotu jeden rok od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.