Výrok rozhodnutia :

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-286-776 k č.sp.: NBS1-000-060-519

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135
ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu
a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia
§ 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, LEI: 549300S2T3FWVVXWJI89 podľa ustanovenia článku 23 (1) v spojení s článkom 20 (2) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí
na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „nariadenie o prospekte“) v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zákona o cenných papieroch Dodatok č. 2 k prospektu zo dňa 6. mája 2021 vzťahujúci sa k prospektu vypracovanému ako základný prospekt dňa
12. marca 2021 pre dlhopisy spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, LEI: 549300S2T3FWVVXWJI89 vydávané v rámci ponukového programu vydávania dlhových cenných papierov v celkovom objeme 5 000 000 000 eur schválenému rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. z.: 100-000-278-357 k č. sp.: NBS1-000-058-824 zo dňa 24. marca 2021. Dodatok č. 2 zo dňa 6. mája 2021 je prílohou tohto rozhodnutia.