Výrok rozhodnutia :

HB REAVIS Finance SK VI s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-179-150 k č.sp.: NBS1-000-039-086

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona
č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods.1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti HB REAVIS Finance SK VI s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, IČO: 52 473 317, podľa ustanovenia § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera vypracovaný ako jeden dokument dňa 28.6.2019 pre dlhopisy HB REAVIS Finance SK VI s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, IČO: 52 473 317 s názvom „Dlhopisy HB REAVIS 2026“ s prideleným kódom ISIN SK4000015590 v najvyššej sume menovitých hodnôt 30 000 000 eur s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 100 000 eur, s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 2,75 %, s dátumom vydania dňa 17.7.2019
a so splatnosťou dňa 17.7.2026.
Prospekt cenného papiera zo dňa 28.6.2019 je prílohou tohto rozhodnutia.