Výrok rozhodnutia :

Financial Consulting, s. r. o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-010-504 k č.sp.: NBS1-000-003-003

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje
podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti Financial Consulting, s. r. o., so sídlom: Michalská 5, 811 01 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 46 970 703 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.