Výrok rozhodnutia :

AUTO ADAM s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-092-712 k č.sp.: NBS1-000-003-933

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 22. februára 2018 (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“) samostatnému finančnému agentovi, spoločnosti AUTO ADAM s.r.o., Duklianska 18, 080 01 Prešov, IČO: 36 486 582, pokutu 2 900 eur (slovom: dvetisíc deväťsto eur) za porušenie ustanovenia § 18 ods. 11 prvá veta v spojení s ustanoveniami§ 18 ods. 2 písm. b), § 21 ods. 7 a § 22 ods. 2 tretia veta zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť AUTO ADAM s.r.o. nezabezpečila nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania, keďže osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti AUTO ADAM s.r.o., alebo odborný garant spoločnosti AUTO ADAM s.r.o. nesplnili povinnosť absolvovať najmenej každé štyri roky overenie odbornej spôsobilosti úspešným vykonaním odbornej skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poskytovania úverov a následne po uplynutí tejto lehoty v čase od 20. januára 2016 do 09. augusta 2016 nespĺňala požiadavku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v predmetnom sektore.