Výrok rozhodnutia : PROXENTA Finance, o.c.p., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-1572/2013-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení podľa ustanovenia § 59 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov povolenie na poskytovanie investičných služieb udelené spoločnosti PROXENTA Finance, o.c.p., a.s., so sídlom Röntgenova 26, 851 01  Bratislava, IČO: 47 238 054 rozhodnutím č. ODT-10008-2/2011 zo dňa 20.02.2012, na základe žiadosti zo dňa 04.02.2013, takto:
Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, povoľuje spoločnosti PROXENTA Finance, o.c.p., a.s., (ďalej len „spoločnosť PROXENTA") poskytovanie vedľajšej služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch") vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch, t.j. poskytovanie vedľajšej služby poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c)  podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania.
V ostatných častiach rozsah povolenia na poskytovanie investičných služieb (ďalej len „povolenie") ostáva bezo zmeny.