Výrok rozhodnutia :

KBC Asset Management S.A.

Číslo rozhodnutia : ODT-9468/2014-2

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 148 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management S.A., so sídlom 5, Place de la Gare, L – 1616 Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, číslo zápisu v obchodnom registri: B 72598 povolenie na distribúciu cenných papierov zahraničného alternatívneho investičného fondu Contribute Partners CSOB BUFFER Jumper EUR 1 aj verejnou ponukou neprofesionálnym investorom na území Slovenskej republiky. Distribúcia cenných papierov zahraničného alternatívneho investičného fondu Contribute Partners CSOB BUFFER Jumper EUR 1 bude zabezpečená prostredníctvom Československej obchodnej banky, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140. Depozitárom zahraničného alternatívneho investičného fondu Contribute Partners CSOB BUFFER Jumper EUR 1 je KBL European Private Bankers S.A. so sídlom 43, boulevard Royal, L - 2955 Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo.