Výrok rozhodnutia :

InsurePlus a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-284-755 k č.sp.: NBS1-000-059-692

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti InsurePlus a.s., so sídlom Olbrachtova 6, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 53 376 099 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č.z.: 100-000-277-444 k č.sp.: NBS1-000-057-557zo dňa 10. marca 2021 tak, že ho rozširuje o sektor prijímania vkladov, o sektor kapitálového trhu, o sektor doplnkového dôchodkového sporenia a o sektor starobného dôchodkového sporenia.