Výrok rozhodnutia :

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-188-932 k č.sp.: NBS1-000-037-333

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. a) zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, so sídlom Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz 1, 1020 Viedeň, Rakúsko, zapísaná v obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň pod číslom FN 95970h predchádzajúci súhlas na zvýšenie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968, ktorým podiel spoločnosti RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. prekročí 20%. Kvalifikovaná účasť spoločnosti RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. sa zvýši z 15,95 % na 20,17%. Celková kvalifikovaná účasť spoločnosti RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. bude vo výške 20,17%. Podľa ustanovenia § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje lehotu jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na vykonanie úkonu, na ktorý bol tento predchádzajúci súhlas udelený.