Výrok rozhodnutia :

Pokorný Richrd, Ing.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-160-287 k č.sp.: NBS1-000-030-562

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia
§ 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ing. Richardovi Pokornému, narodenému 09. marca 1986, trvale bytom Macharova 3, 851 01 Bratislava, povolenie na vykonávanie činnosti finančného poradcu v sektore kapitálového trhu.