Výrok rozhodnutia :

AXA d.d.s., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-844/2015-2

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa ustanovenia § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u d e ľ u j e predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 26 ods. 1 písm. h) zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení spoločnosti AXA d.d.s., a.s., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 977 540 na zverenie výkonu činností podľa ustanovenia § 37 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení uvedených v ustanovení § 22 ods. 2 písm. a) a písm. c) bod 1, 2, 3, 12 a 14 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení spoločnosti AXA penzijní společnost a.s., so sídlom Úzká 488/8, Trnitá, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 618 59 818 pre doplnkové dôchodkové fondy „Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.“, „Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.“ a „Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., výplatný d.d.f.“. Národná banka Slovenska podľa ustanovenia § 26 ods. 9 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti AXA d.d.s., a.s. na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.