Výrok rozhodnutia :

I.D.C. Holding, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-008-502 k č.sp.: NBS1-000-000-670

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods.1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Drieňová 3, 821 01 Bratislava, IČO: 35 706 686 podľa ustanovenia § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera zo dňa 22. novembra 2016 vypracovaný ako jeden dokument pre dlhopisy spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Drieňová 3, 821 01 Bratislava, IČO: 35 706 686 s názvom „Dlhopis I.D.C. Holding, a.s. 2027“, s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120011891, v najvyššej sume menovitých hodnôt dlhopisov 8 000 000,-eur, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 100.000,- eur, dátumom vydania dňa 29. júla 2016 a splatnosťou dňa 29. júla 2027. Prospekt cenného papiera zo dňa 22. novembra 2016 je prílohou tohto rozhodnutia.