Výrok rozhodnutia :

VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-251.476 k č.sp.: NBS1-000-053-842

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Dr. Wolfgang Porsche Holding GmbH, so sídlom Giselakai 37, 5020 Salzburg, Rakúska republika, identifikačné číslo spoločnosti: FN 405043 b, predchádzajúci súhlas podľa § 20d ods. 1 písm. d) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nadobudnutie kvalifikovanej účasti vo forme nepriameho podielu, ktorým prekročí 30 % na hlasovacích právach bez zohľadnenia Zmluvy o konzorciu ako je špecifikovaná v odôvodnení, resp. 50 % na hlasovacích právach po zohľadnení Zmluvy o konzorciu, v spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., so sídlom Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČO: 31 341 438.
Národná banka Slovenska podľa § 20d ods. 6 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje na vykonanie úkonu, na ktorý udeľuje predchádzajúci súhlas, lehotu jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.