Výrok rozhodnutia :

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-184-894 k č.sp.: NBS1-000-040-348

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa § 26 ods. 1 písm. a) zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení spoločnosti RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, so sídlom Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz 1, Viedeň, Rakúsko, zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu vo Viedni pod č. FN 95970h predchádzajúci súhlas na zvýšenie kvalifikovanej účasti na spoločnosti Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, ktorým podiel na hlasovacích právach spoločnosti Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. bude vo výške 20,17 %. Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 8 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje spoločnosti RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, lehotu 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.