Výrok rozhodnutia :

EPH Financing SK, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-023-213 k č.sp.: NBS1-000-007-258

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods.1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti EPH Financing SK, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 48 048 003, podľa ustanovenia § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera vypracovaný ako jeden dokument dňa 10.2.2017 pre dlhopisy EPH Financing SK, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 48 048 003 s názvom „Dlhopisy EPH 3,50/2020“ s prideleným kódom ISIN : SK4120012600 v najvyššej sume menovitých hodnôt 75 000 000 Eur s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1000 Eur, s dátumom vydania dňa 28.2.2017 a so splatnosťou dňa 28.2.2020. Prospekt cenného papiera zo dňa 10.2.2017 je prílohou tohto rozhodnutia.