Výrok rozhodnutia :

Finax, o.c.p., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-286-539 k č.sp.: NBS1-000-053-400

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 70 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch spoločnosti Barreson Holdings Limited, so sídlom 25 Afroditis, 2. posch., Office 201, 1060 Nikózia, Cyperská republika, zapísanej pod číslom: HE 366502 predchádzajúci súhlas na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na obchodníkovi s cennými papiermi Finax, o.c.p., a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 51 306 727, ktorým priamy podiel spoločnosti Barreson Holdings Limited na základnom imaní a na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi Finax, o.c.p., a.s. prekročí 50 %. Kvalifikovaná účasť spoločnosti Barreson Holdings Limited na základnom imaní a na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi Finax, o.c.p., a.s. bude predstavovať 52,28 % a bude nadobudnutá v niekoľkých operáciách priamo.
Podľa ustanovenia § 70 ods. 13 zákona o cenných papieroch Národná banka Slovenska určuje lehotu jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na vykonanie úkonu, na ktorý bol tento predchádzajúci súhlas udelený.