Výrok rozhodnutia :

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-5795/2015-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 na voľbu osoby – RNDr. Roman Vlček, dátum narodenia xx.yy.zzzz, trvale bytom Kopčianska 8, 851 01 Bratislava – navrhovanej za člena predstavenstva správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Podľa ustanovenia § 163 ods. 6 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. na voľbu člena predstavenstva lehotu 6 mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.