Výrok rozhodnutia : Československá obchodná banka, a. s.

Číslo rozhodnutia : ODB-1415/2013

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Československá obchodná banka, a. s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu stanov banky, ktorá bola schválená rozhodnutím jediného akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 29. januára 2013.